Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden Erides & Bites


Artikel 1:
De huurder wordt geacht de Fatmax in goede staat te hebben ontvangen.  Erides & Bites wordt geacht de Fatmax in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. De borg dient contant of per pin te worden voldaan. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, mits de Fatmax in eenzelfde staat als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De borg bedraagt € 50,00 per Fatmax met een maximum van € 100,00 per reservering.  Erides & Bites is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele betaalde waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Erides & Bites op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 2:
Het rijden van een Fatmax is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar die in het bezit zijn van een geldig bromfietscertificaat of rijbewijs B.

Artikel 3:
U krijgt de Fatmax met een volle accu mee. De laadkosten zijn bij de prijs inbegrepen. Het laden van de accu’s door de huurder is zonder toestemming van de verhuurder niet toegestaan.

Artikel 4:
Het huren van een Fatmax geschiedt op eigen risico. De Fatmax is WA verzekerd. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Fatmax toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Fatmax contant of per pin aan Erides & Bites voldoen.

Artikel 5:
De Fatmax mag niet door derden worden bestuurd. Mocht dit wel gebeuren en veroorzaakt deze een ongeval dan is de huurder aansprakelijk voor de schade.

Artikel 6:
Erides & Bites is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde Fatmax naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 7:
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde Fatmax verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 8:
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Fatmax aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9:
Om schade door derden te voorkomen en diefstal tegen te gaan, dient u bij parkeren de Fatmax altijd binnen uw gezichtsveld houden. Verkeersovertredingen zijn altijd voor rekening van de huurder. Bekeuringen tijdens de huurperiode kunnen nadien worden verhaald op de bestuurder van het voertuig.

Artikel 10:
Het rijden van wedstrijden is verboden, bovendien mag er alleen op verharde wegen worden gereden of het moet door Erides & Bites anders zijn aangegeven. Tevens dient u ook de zogeheten Fatmax-routes te volgen. Daarnaast is het streng verboden om:
1. Alcoholhoudende drank tijdens de verhuurperiode te nuttigen
2. Met de Fatmax tijdens het rijden tegen elkaar te botsen
3. Met meer dan 1 persoon op een Fatmax plaats te nemen.

Artikel 11:
Het huren van de Fatmax geschiedt op eigen risico. Erides & Bites is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 12:
Erides & Bites is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de huurder door regen, modder of ander vuil.

Artikel 13:
Onderstaand vindt u een prijslijst voor het vervangen en herstel van de meest voorkomende schades:

• Schade aan voorband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 100,00
• Schade aan achterband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 100,00
• Deuk: € 50,00
• Spatbord: € 50,00
• Standaard: € 35,00

** Voor aanvang van de Fatmax tocht bent u verplicht het huurcontract te ondertekenen voor akkoord.